قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر بباید


۱۳٩٢/٦/۱۱ :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
شاهکاری بزرگ از ﭘﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭ :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
من که گناهی نداشتم :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
بیا و آرامم کن بانو :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
هنوز که هنوز است :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
شازده کوچولو :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
دیر آمدن :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
آیات عاشقی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
نکنه چشات بباره :: ۱۳٩٠/٩/٧
حرمت بی ادعا :: ۱۳٩٠/۸/۱
شطر نج مرگ :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
بانو ی مهر :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
باع بی حصار :: ۱۳٩٠/٧/۳
دوراهی وهم :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
کوچ :: ۱۳٩٠/٥/٩
باران یا اشک :: ۱۳٩٠/٥/٧
معصوم ترین زندانی :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
فاتحه ای برای باغ :: ۱۳٩٠/٤/٢
خواب :: ۱۳٩٠/٢/٤
باران همه راشست :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
دنیا :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
صورتک :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
تنهایی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
من از مرگ نمی هراسم :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
تنها یک واژه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
یک نفس پایانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
دنیای عوضی :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
انسان قرن بیست و یکم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
به همین سادگی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
نوبرانه عشق :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
بی انتهایی زمان :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
بانوی من :: ۱۳۸۸/٦/٦
عطر خوش تو :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
آلاچیق تنهائیمان :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
عشق :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
با همه بی سر و سامانی ام :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
رویای خیس :: ۱۳۸۸/٢/٥
عیدانه :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٦
یک رویا :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
چیزهایی که نگفتم :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
حجم دل :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
من عاشقم(1) :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
آسمان بی قاصدک :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
شماره اشغال :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
بیا :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
زیستن این نیست :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
آن وقچی :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
مرگ من روزی فرا خواهد رسید :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
جبران خلیل جبران 2 :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
بدون شرح :: ۱۳۸٧/۸/٥
یه ذره عشق :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
عشق زنانه :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
عشق :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
۱۳۸٧/٧/۱۳ :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
خاطرات تو :: ۱۳۸٧/٧/٩
سایه روشن توبه :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
حسین منزوی :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
جبران خلیل جبران :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
کربلای 5 :: ۱۳۸٧/٦/٢۱
توبه :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
دلواپسی :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
دکتر شریعتی :: ۱۳۸٧/٦/٩
فتو وبلاگ :: ۱۳۸٧/٦/٤
اعتماد :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
داستانک 2 :: ۱۳۸٧/٤/٤
داستانک :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
بانوی عشق :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
همان هميشگی :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
صورتکها :: ۱۳۸٦/٥/۱٧
هميشه تکليفی هست :: ۱۳۸٦/۳/٢۱
به ياد فروغ فروخزاد :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
هرم بيزاری :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
عاشقانه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
تنهایی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
کودکی :: ۱۳۸٥/۸/۳
۱۳۸٥/٦/۱٥ :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
قانا شرم انسانیت :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
وهم جنگ :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
هايکو :: ۱۳۸٥/۳/٥
گور :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
اگر که بگذارند :: ۱۳۸٥/۱/٧
عيد :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٤
خاطره :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
غبار :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
شما هم؟ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
۱۳۸٤/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٦
مميز واتشی :: ۱۳۸٤/٩/٧
زمين و اسمان :: ۱۳۸٤/٩/٥
عاشق کشان :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
۱۳۸٤/۸/٤ :: ۱۳۸٤/۸/٤
۱۳۸٤/۳/۱٧ :: ۱۳۸٤/۳/۱٧
سايه ها :: ۱۳۸٤/٢/۱۸
۱۳۸٤/۱/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱/۱٤
عيدانه :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٧
تنديس کوچک :: ۱۳۸۳/۱٢/۸
الاچيق خيال :: ۱۳۸۳/۱۱/٩
مهاجر :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۸
۱۳۸۳/۱٠/٢٥ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٥
خاطرات :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۸
۱۳۸۳/۱٠/۱۳ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۳
خواب قاصدک :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۱
چشم انتظار :: ۱۳۸۳/۱٠/٦
کودک :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
صورتک :: ۱۳۸۳/٩/٢۸
اسمان وقاصدک :: ۱۳۸۳/٩/٢٤
واژگان خيالی :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
انتظار :: ۱۳۸۳/٩/۱۳
اسمان :: ۱۳۸۳/٩/٦
هوس :: ۱۳۸۳/٩/۱
پرومته :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
سايه ها :: ۱۳۸۳/۸/٢٧
رويا :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
۱۳۸۳/۸/٢۳ :: ۱۳۸۳/۸/٢۳
نجوا :: ۱۳۸۳/۸/٢٢
دريا :: ۱۳۸۳/۸/۸
ائينه دار :: ۱۳۸۳/۸/٤
رويا :: ۱۳۸۳/۸/٤
...... :: ۱۳۸۳/۸/۳
وهم جنگل :: ۱۳۸۳/۸/۳
۱۳۸۳/۸/٢ :: ۱۳۸۳/۸/٢